Dokumentat që duhen dorëzuar në QKB, ndryshon sistemi -Albpress Daily News
Published On: Enj, Shk 8th, 2018

Dokumentat që duhen dorëzuar në QKB, ndryshon sistemi

Shpërndaj
Tags

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE-së, BB-së dhe donatorëve të tjerë ka bërë me dije se tashmë ka shpallur kompaninë fituese që do të krijojë modulet e reja në sistemin e Qendrës Kombëtare të Biznesit, e cila është Ikub.info shpk.
Procedura që kishte në thelb “përmirësimin e softëare-it të QKB dhe krijimin e moduleve të reja për aksesin publik të informacionit” do të përfundojë brenda 6 muajsh dhe do të ketë një kosto prej 62 mijë eurosh. Nevoja për këtë ndërhyrje erdhi pas dobësive që u konstatuan në sistemin aktual ku për bazë u morën deklarimet e vitit 2015 dhe 2016 ndërkohe që ato të vitit 2017 pritet të bëhen deri në korrik të këtij viti. Analiza e institucioneve doli në përfundimin se ka dorëzimi i dokumentacionit nuk kryhen në mënyrë rigoroze nga të gjithë.

Niveli i Dorëzimit të dokumenteve

Vetëm 11% të subjekteve u është kërkuar nga QKR që të dorëzojnë pasqyrat financiare statuore të tyre për vitin 2015. 28% e tyre nuk kanë dorëzuar këto pasqyra dhe një shtesë prej 6 % e tyre nuk kanë respektuar afatet.

Asnjë nga subjektet e marra në vlerësim nuk ka plotësuar Raportin për Performancën e Aktivitetit.

22% e subjekteve të përzgjedhura iu kërkua për shkak të ligjit të auditit që të kenë një audit statuor për vitin 2015. 64% e plotësuan kërkesën për të dorëzuar raportin e auditorit pranë QKB-së.

Cilësia e dokumenteve të dorëzuara

96% e subjekteve të vlerësuara nuk japin informacion mbi numrin e punonjësve gjatë 2015 . Kjo kërkohet nga Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.

22% e entiteteve të vlerësuara kanë dorëzuar shënime me një cilësi të dobët, me bizneset e vogla që renditen në nivelin më të ulët me 31%.

18% e subjekteve të vlerësuara kanë raportuar të dhëna të dobëta mbi qarkullimin e parasë kurse 16% të tjerë kanë dorëzuar të dhëna të dobëta mbi ndryshimet aksionere.

Çfarë do të ndryshojë në sistem

Në dokumentin e procedurës së tenderimit propozoheshin edhe deklarimet që do të jenë të detyrueshme sipas kategorisë së subjektit.

Subjektet mikro

Deklaratë e pozicionit financiar

Deklaratë e performancës Financiare

Shënime mbi deklarimet Financiare

Subjektet e vogla

Deklaratë e pozicionit financiar

Deklaratë e performancës financiare

Deklaratë për qarkullimin e parasë cash

Ndryshimet në kapital

Shpjegime për deklarimet financiare.

Subjektet e mesme jo subjekt i auditit

Deklarim i pozicionit financiar

Deklarim i performancës financiare

Deklarim i qarkullimit të parasë

Deklarime të ndryshimit në kapital

Shënime mbi deklarimet financiare

Subjektet e mesme subjekt i auditit

Deklarimi i pozicionit financiar

Deklarimi i performancës financiare

Deklarimi i qarkullimit të parasë

Deklarim mbi ndryshimin e kapitalit

Shënime mbi deklarimet financiare

Raporti i auditit

Raporti i performancës së biznesit

Bizneset e mëdha

Deklarim i pozicionit financiar

Deklarimi i performancës financiare

Deklarim i qarkullimit të parave

Deklarim në ndryshim të kapitalit

Shënime mbi deklarimet financiare

Raporti i auditit

Raporti i performancës së biznesit/Monitor