17 pikat e programit të “ri” ekonomik shqiptar -Albpress Daily News
Published On: Mar, Shk 6th, 2018

17 pikat e programit të “ri” ekonomik shqiptar

Shpërndaj
Tags

Në programin e ri ekonomik për periudhën 2018-2020, i cili u miratua këto ditë nga qeveria parashikohet zbatimi i 17 reformave.
Ky program reformash dorëzohet në Komisionin Europian për tu monitoruar më pas prej tij.

Reformat mbulojnë tematika të tilla si financat publike, energjia, transporti, telekomunikacioni, bujqësia, sektori bankar, industri, infrastrukture, klima e biznesit, integrimi tregtar, arsimi dhe AFP, punësimi dhe përfshirja sociale. Me poshtë lista e reformave:

1-Krijimi i një kadastre fiskale

2-Liberalizimi i mëtejshëm i tregut të energjisë

3-Diversifikimi i burimeve të energjisë (gazifikimi)

4-Studim fizibiliteti për ndërtimin dhe përmirësimin e Korridorit Adriatik-Jonian

5-Rehabilitimi dhe ndërtimi i segmentit hekurudhor Durrës-Rinas-Tiranë

6-Konsolidimi dhe defragmentimi i tokës bujqësore

7-Politika për zhvillimin e industrisë jo-ushqimore

8-Reforma në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve

9-Reduktimi i barrierave per biznesin

10-lmplementimi efektiv i planit kombëtar për uljen e nivelit të kredive të këqija në sektorin bankar

11- Përmirësimi i kapaciteteve institucionale të sistemit për kërkimn shkencor dhe inovacion

12- lmplementimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për zhvillimin e infrastrukturës të bandës së gjërë (broadband).

13- Lehtësimi i tregtisë dhe arritja e sinergjise në implementimin e masave kombëtare lehtësuese se për tregtinë.

14- Hartimi dhe implementimi i kurikulave të bazuara në kompetenca dhe trajnimi i mësuesve

15-Përmirësimi i cilësisë dhe mbulimit të AFP duke siguruar lidhje me tregun e punës

16- Modernizimi i shërbimeve publike të punësimit, rritja e punësimit për gratë, të rinjtë dhe grupet e cënuara

17- Forcimi i mbrojtjes sociale dhe masat për përfshirjen sociale/Monitor